អក្សរកាត់ LAT

LAT

LAT គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ កំណត់ការតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម.

ការកំណត់ការតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺជាមុខងាររបស់ Apple iOS (ទូរស័ព្ទ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសចេញពីការមានលេខសម្គាល់សម្រាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (IDFA) ។