អក្សរកាត់ LMS

LMS

LMS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀន។.

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្រ គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឯកសារ ការធ្វើតេស្ត តាមដាន រាយការណ៍ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល វិញ្ញាបនប័ត្រ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍។ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាវេទិកា ឬកម្មវិធីសិក្សាតាមអេឡិចត្រូនិក។