អក្សរកាត់ MBP

អេមភីភី

MBP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អ្នកផ្តល់ប្រអប់សំបុត្រ.

អ្នកផ្តល់សេវាប្រអប់សំបុត្រគឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវគណនីអ៊ីមែល ហើយទទួលយក និងផ្តល់អ៊ីមែលយ៉ាងច្រើន។

ប្រភព: សុពលភាព