អក្សរកាត់ MFA

អេមអេហ្វអេ

MFA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា.

ស្រទាប់ការពារបន្ថែមដែលប្រើដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគណនីអនឡាញ លើសពីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ហើយបន្ទាប់មកតម្រូវឱ្យបញ្ចូលកម្រិតបន្ថែមនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ ជួនកាលឆ្លើយតបជាមួយនឹងលេខកូដដែលបានផ្ញើតាមរយៈសារជាអក្សរ អ៊ីមែល ឬតាមរយៈកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់។