អក្សរកាត់ MLS

MLS

MLS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សេវាកម្មបញ្ជីច្រើន.

មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការឈ្មួញកណ្តាលអចលនទ្រព្យដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យអំពីអចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់។ MLS អនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញកណ្តាលមើលឃើញការចុះបញ្ជីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់ជាមួយនឹងគោលដៅនៃការតភ្ជាប់អ្នកទិញផ្ទះទៅអ្នកលក់។ នៅក្រោមការរៀបចំនេះ ទាំងការចុះបញ្ជី និងលក់ឈ្មួញកណ្តាលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយការបង្រួបបង្រួម និងចែករំលែកព័ត៌មាន និងដោយការចែករំលែកកម្រៃជើងសារ។

ប្រភព: វិនិយោគិន។