អក្សរកាត់ MPP

នៅសល់

MPP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការការពារភាពឯកជនតាមអ៊ីមែល.

បច្ចេកវិទ្យារបស់ Apple ដែលដកចេញនូវសូចនាករបើកចំហ (សំណើភីកសែល) ពីអ៊ីម៉ែលទីផ្សារ ដូច្នេះការបើកអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចតាមដានបានទេ។