អក្សរកាត់ MQL

MQL

MQL គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អ្នកដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកទីផ្សារ.

អតិថិជនសក្តានុពលដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមទីផ្សារ ឬការវាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធសម្រាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ firmagraphic និងបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាំបាច់ដែលត្រូវចាត់ឱ្យទៅតំណាងនៅក្នុងក្រុមលក់។