អក្សរកាត់ MRR

MRR

MRR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ចំណូលកើតឡើងប្រចាំខែ.

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជាមធ្យមត្រូវបានវាស់វែងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ ឬជាមធ្យមនៅទូទាំងអតិថិជន។ សេវាកម្មផ្អែកលើការជាវប្រើប្រាស់ MRR ដើម្បីទស្សន៍ទាយប្រាក់ចំណូល និងកំណើនប្រាក់ចំណូល។