អក្សរកាត់ MX

MX

MX គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសំបុត្រ.

កំណត់ត្រាផ្លាស់ប្តូរសំបុត្របញ្ជាក់ម៉ាស៊ីនមេសំបុត្រដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលយកសារអ៊ីមែលក្នុងនាមឈ្មោះដែន។ វាគឺជាកំណត់ត្រាធនធាននៅក្នុងប្រព័ន្ធឈ្មោះដែន (DNS)។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកំណត់ត្រា MX ជាច្រើនដែលជាធម្មតាចង្អុលទៅអារេនៃម៉ាស៊ីនមេសំបុត្រសម្រាប់តុល្យភាពការផ្ទុក និងការលែងត្រូវការតទៅទៀត។