អក្សរកាត់ NLP

NLP

NLP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ដំណើរការភាសាធម្មជាតិ.

អនុផ្នែកនៃភាសាវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត ដែលទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរវាងកុំព្យូទ័រ និងភាសាមនុស្ស ជាពិសេសរបៀបសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីដំណើរការ និងវិភាគទិន្នន័យភាសាធម្មជាតិយ៉ាងច្រើន។