អក្សរកាត់ RDI

ទទួលទានរាល់ថ្ងៃ

RDI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សូចនាករនៃការដឹកជញ្ជូនលំនៅដ្ឋាន.

សូចនាករទិន្នន័យដែលផ្តល់ដោយសេវាកម្មស្តង់ដារអាសយដ្ឋាន និងសុពលភាពដែលកំណត់ថាតើអាសយដ្ឋានជាលំនៅដ្ឋាន ឬពាណិជ្ជកម្ម។