អក្សរកាត់ ROE

ROE

ROE គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ត្រឡប់លើការខិតខំប្រឹងប្រែង.

ជាការបំពេញបន្ថែមដល់ ROI មាតិកា ROE អនុញ្ញាតការវាស់វែងការអនុវត្តនៅកម្រិតទ្រព្យសកម្ម ដើម្បីជួយក្រុមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពមាតិកា និងណែនាំឥទ្ធិពលផ្អែកលើទិន្នន័យលើខ្លឹមសារ និងផែនការច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត។ វាក៏មានលក្ខណៈពិសេសផងដែរដែលវាគិតគូរដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសរុបដែលបានចូលទៅក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗ។

ប្រភព: Aprimo ត្រឡប់មកវិញនៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែង