អក្សរកាត់ ROI

Roi បាន

ROI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ត្រឡប់លើការវិនិយោគ.

រង្វាស់លទ្ធផលដែលវាស់វែងប្រាក់ចំណេញ និងត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្ត ROI = (ចំណូល – ថ្លៃដើម) / ថ្លៃដើម។ ROI អាចជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ថាតើការវិនិយោគដ៏មានសក្ដានុពលមួយមានតម្លៃចំពោះការចំណាយខាងមុខ និងបន្ត ឬថាតើការវិនិយោគ ឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែត្រូវបានបន្ត ឬបញ្ចប់។