អក្សរកាត់ ROTI

រីតូ

ROTI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យា.

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគ (ROI) នេះគឺជាចំនួនពេលវេលាដែលវាត្រូវការសម្រាប់ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យា ឬអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីដើម្បីត្រឡប់ចំនួនចំណូលដែលវាចំណាយដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ ការវិនិយោគលើវេទិកានេះមាន ROTI រយៈពេល 7 ខែសម្រាប់អតិថិជនជាមធ្យម។ វាក៏អាចត្រូវបានវាស់នៅក្នុងភាគរយនៃការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលសម្រេចបានលើសពីនេះ។