អក្សរកាត់ RPA

RPA ។

RPA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត.

បច្ចេកវិជ្ជាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការអាជីវកម្មដោយផ្អែកលើមនុស្សយន្តកម្មវិធីប្រៀបធៀប ឬបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និង/ឬបុគ្គលិកឌីជីថល។