អក្សរកាត់ RSS

RSS ភ្ជាប់

RSS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការបញ្ចូលគ្នាសាមញ្ញបំផុត.

An XML មាន ការកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និងការចែករំលែកមាតិកា។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកទីផ្សារ និងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនូវវិធីមួយដើម្បីចែកចាយ និងបញ្ចូលមាតិការបស់ពួកគេដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អតិថិជនទទួលបានការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលណាដែលមាតិកាថ្មីត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។