អក្សរកាត់ RTB

RTB

RTB គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការដេញថ្លៃពេលវេលាពិត.

គាត់វិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាដែលសារពើភ័ណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានដេញថ្លៃ ទិញ និងលក់តាមមូលដ្ឋាននៃការចាប់អារម្មណ៍។