អក្សរកាត់ SaaS

SaaS

SaaS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ផ្នែកទន់ជាសេវា.

SaaS គឺជាកម្មវិធីដែលបង្ហោះនៅលើពពកដោយក្រុមហ៊ុនភាគីទីបី។ ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារនឹងប្រើប្រាស់ SaaS ជាញឹកញាប់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការសហការកាន់តែងាយស្រួល។ វាផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើពពក ហើយឧទាហរណ៍រួមមានកម្មវិធី Google, Salesforce និង Dropbox ។