អក្សរកាត់ SDP

SDP

SDP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ វេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ការលក់.

ឧបករណ៍ដែលជួយអ្នកតំណាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកលក់ រុករកការរំពឹងទុក និងឈានមុខគេដំណើរការគុណវុឌ្ឍិ រួមទាំងការកំណត់អាទិភាព និងកាលវិភាគនៃសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់ និងបិទអាជីវកម្មលឿនជាងមុន។