អក្សរកាត់ SDR

SDR

SDR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តំណាងអភិវឌ្ឍន៍ការលក់.

តួនាទីផ្នែកលក់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មថ្មី និងឱកាស។