អក្សរកាត់ SERP

SERP

SERP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទំព័រលទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរក.

ទំព័រដែលអ្នកចូល នៅពេលអ្នកស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ ឬពាក្យជាក់លាក់មួយនៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ SERP រាយបញ្ជីទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់សម្រាប់ពាក្យគន្លឹះ ឬពាក្យនោះ។