អក្សរកាត់ SFMC

SFMC

SFMC គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ Salesforce Marketing Cloud.

Salesforce Marketing Cloud គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងសេវាកម្មទីផ្សារឌីជីថល និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្នែកទីផ្សារឌីជីថល។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 ក្រោមឈ្មោះ ExactTarget ។