អក្សរកាត់ SME

SME

SME គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម.

n សហភាពអឺរ៉ុប សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺជាអង្គការដែលមានទំហំជាក់លាក់មួយ ដែលវាស់វែងដោយចំនួនបុគ្គលិក។ អាជីវកម្មខ្នាតតូចមានបុគ្គលិកតិចជាង 50 នាក់ ហើយសហគ្រាសធុនមធ្យមមានច្រើនជាង 50 ប៉ុន្តែបុគ្គលិកតិចជាង 250 ។ អក្សរកាត់ SMB ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមានការពន្យល់ខុសគ្នា។