អក្សរកាត់ SMS

SMS

SMS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សេវាកម្មសារខ្លី.

ស្តង់ដារដើមសម្រាប់ការផ្ញើសារដែលមានមូលដ្ឋានលើឧបករណ៍ចល័ត។ សារអត្ថបទតែមួយត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 160 តួអក្សរ រួមទាំងដកឃ្លា។ សារ SMS ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​សម​នឹង​ពិធីការ​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត ដែល​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ប្រវែង​សារ SMS ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម 160 តួអក្សរ 7 ប៊ីត ពោល​គឺ 1120 ប៊ីត ឬ 140 បៃ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើផ្ញើច្រើនជាង 160 តួអក្សរ វាអាចត្រូវបានផ្ញើរហូតដល់ 6 ផ្នែកនៃចំនួនសរុប 918 តួអក្សរនៅក្នុងសារដែលបានភ្ជាប់។