អក្សរកាត់ SOV

SOV

SOV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការចែករំលែកសំឡេង.

គំរូរង្វាស់នៅក្នុងទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ចំណែកនៃសំឡេងវាស់វែងភាគរយនៃការចំណាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនមួយធៀបនឹងការចំណាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសរុបសម្រាប់ផលិតផល សេវាកម្ម ឬប្រភេទនៅក្នុងទីផ្សារ។