អក្សរកាត់ SPF

SPF

SPF គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអ្នកផ្ញើ.

Sender Policy Framework គឺជាពិធីការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែលដែលបានរចនាឡើងដើម្បីរកមើលការក្លែងបន្លំដែនផ្ញើចេញពីសេវាកម្មផ្ញើ ឬអាសយដ្ឋាន IP ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត អំឡុងពេលចែកចាយអ៊ីមែល។