អក្សរកាត់ SSL

SSL ដែលបាន

SSL គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ស្រទាប់រន្ធសុវត្ថិភាព.

ពិធីការគ្រីបដែលបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាពទំនាក់ទំនងតាមបណ្តាញកុំព្យូទ័រ។