អក្សរកាត់ SSO

SSO

SSO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការចូលតែមួយ.

វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះ ឬចូលទៅក្នុងវេទិកាភាគីទីបីជាមួយនឹងការចូលតែមួយពីវេទិកាធំៗមួយចំនួន រួមទាំង Google ឬ Microsoft ។