អក្សរកាត់ SSP

SSP

SSP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ វេទិកាផ្គត់ផ្គង់-ចំហៀង.

វេទិកាផ្នែកលក់ SSP គឺជាវេទិកាមួយដែលអាចឱ្យអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ បំពេញវាដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមដានការឆ្លើយតប និងទទួលបានប្រាក់ចំណូល។