អក្សរកាត់ TXT

txt

TXT គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ កំណត់ត្រាអត្ថបទ.

កំណត់ត្រា TXT គឺជាប្រភេទនៃកំណត់ត្រាប្រព័ន្ធឈ្មោះដែន (DNS) ដែលមានព័ត៌មានអត្ថបទសម្រាប់ប្រភពនៅខាងក្រៅដែនរបស់អ្នក។ អ្នកបន្ថែមកំណត់ត្រាទាំងនេះទៅក្នុងការកំណត់ដែនរបស់អ្នក។ ពួកវាត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពជាម្ចាស់នៃដែន និងដើម្បីរៀបចំកំណត់ត្រាផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែល។