អក្សរកាត់ URL

URL ដែល

URL គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទីតាំងធនធានឯកសណ្ឋាន.

ទម្រង់​នៃ​ឧបករណ៍​សម្គាល់​ធនធាន​សកល (URI) ដែល​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ដែល​គូស​ផែនទី​លើ​ក្បួន​ដោះស្រាយ​ការ​ចូល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ប្រើ​ប្រូតូក​បណ្ដាញ