អក្សរកាត់ USSD

USSD

USSD គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទិន្នន័យសេវាកម្មបន្ថែមមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ.

ពិធីការទំនាក់ទំនងដែលប្រើដោយទូរសព្ទចល័ត ដើម្បីទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់ប្រតិបត្តិករបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។ ជាមួយនឹង USSD អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តធ្វើអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់ដោយធ្វើការជ្រើសរើសពីម៉ឺនុយ។ មិនដូចសារ SMS សារ USSD បង្កើតការតភ្ជាប់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងជាមួយវគ្គនីមួយៗ ដោយបើកដំណើរការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានពីរផ្លូវ។