អក្សរកាត់ UTM

UTM

UTM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ម៉ូឌែលតាមដានយូឈិន.

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ UTM (ជួនកាលគេស្គាល់ថាជាលេខកូដ UTM) គឺជាបណ្តុំនៃទិន្នន័យក្នុងឈ្មោះ/តម្លៃគូ ដែលអាចបន្ថែមទៅខាងចុងនៃ URL ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីអ្នកទស្សនាដែលមកដល់គេហទំព័ររបស់អ្នកនៅក្នុង Google Analytics ។ Google Analytics ដើមឡើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Urchin ដូច្នេះឈ្មោះនេះ។