អក្សរកាត់ WYSIWYG

WYSIWYG

WYSIWYG គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អ្វី​ដែល​អ្នក​ឃើញ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន.

ប្រព័ន្ធដែលកម្មវិធីកែសម្រួលអនុញ្ញាតឱ្យមាតិកាត្រូវបានកែសម្រួលក្នុងទម្រង់ដែលស្រដៀងនឹងរូបរាងរបស់វា នៅពេលបោះពុម្ព ឬបង្ហាញជាផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ ដូចជាឯកសារដែលបានបោះពុម្ព គេហទំព័រ ឬការបង្ហាញស្លាយ។