អក្សរកាត់ XML

XML មាន

XML គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ភាសាសម្គាល់ eXtensible Markup.

ភាសាសម្គាល់ដែលប្រើដើម្បីអ៊ិនកូដទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ដែលអាចអានបានទាំងមនុស្ស និងអាចអានដោយម៉ាស៊ីន។