អក្សរកាត់ចាប់ផ្តើមដោយ O

ពាក្យកាត់ផ្នែកលក់ ទីផ្សារ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលចាប់ផ្តើមដោយ O

  • យល់ព្រម

    វេទិកាកម្មវិធីដែលឧទ្ទិសដល់ការកំណត់ ទំនាក់ទំនង តាមដាន និងវាស់វែងគោលដៅ និងលទ្ធផលនៅក្នុងអាជីវកម្ម។ នៅក្នុងកម្មវិធី OKR ការគ្រប់គ្រងអាចកំណត់ និងត្រួតពិនិត្យគោលដៅបានយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុម និងបុគ្គល។

  • Ooh

    Out-of-home advertising, also called digital out-of-home (DOOH) advertising, outdoor advertising, outdoor media, and out-of-home media, is advertising experienced on devices that are not in the home. OOH advertising includes billboards, display ads, and posters seen when a person is out…