កំហុស ៥ យ៉ាងដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារ

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលមិនគួរឱ្យជឿដែលបានផ្លាស់ប្តូរវិធីអាជីវកម្មធ្វើទីផ្សារឌីជីថល។ វាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទីផ្សារខណៈពេលដែលការថយចុះផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការលក់និងពាក្យដដែលៗ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទំហំទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារនិងបង្កើនការនាំមុខរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងម៉ាកផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនជាង ៥០% កំពុងប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារហើយជិត ៧០ ភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនដែលនៅសល់កំពុងគ្រោងធ្វើ