ហេតុផល ៥ យ៉ាងសម្រាប់អ្នកទីផ្សារ B5B បញ្ចូលបូតាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលរបស់ពួកគេ

អ៊ិនធរណេតពិពណ៌នាយ៉ាងងាយស្រួលអំពីរូបយន្តជាកម្មវិធីសូហ្វវែរដែលដំណើរការភារកិច្ចដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានានៅលើអ៊ីនធឺណិត។ រូបយន្តបានកើតឡើងអស់មួយរយៈហើយហើយបានវិវត្តពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់មានពីមុនមក។ រូបយន្តត្រូវបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បញ្ជីឧស្សាហកម្មចម្រុះ។ មិនថាយើងដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរឬអត់នោះប៊ីតគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃល្បាយទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ រូបយន្ត