ការប្រើប្រាស់ Pinterest ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងជំរុញ SEO

Pinterest បានក្លាយជារឿងធំថ្មីបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម។ Pinterest និងអ្នកផ្សេងទៀតដូចជា Google+ និងហ្វេសប៊ុកបង្កើនមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់លឿនជាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មប៉ុន្តែមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ធំមួយមានន័យថាការមិនអើពើនឹងសេវាកម្មគឺល្ងីល្ងើ។ វាជាឱកាសដើម្បីបង្កើនម៉ាករបស់អ្នក។ យើងកំពុងប្រើ Pinterest នៅឯ WP Engine ដូច្នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកស្លាកយីហោរបស់យើងនៅក្នុងការប្រកាសជាឧទាហរណ៍ដែលមានប្រយោជន៍។ ដំបូងក