របៀបដែលការទទួលយកវិធីសាស្រ្តគិតគូរដល់ AI កាត់បន្ថយលើសំណុំទិន្នន័យលំអៀង

ដំណោះស្រាយដែលដំណើរការដោយ AI ត្រូវការសំណុំទិន្នន័យដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ហើយ​ការ​បង្កើត​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទាំង​នោះ​គឺ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​បញ្ហា​លំអៀង​មិន​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​កម្រិត​ជា​ប្រព័ន្ធ។ មនុស្សទាំងអស់ទទួលរងនូវភាពលំអៀង (ទាំងដឹងខ្លួននិងសន្លប់) ។ ការលំអៀងអាចមានទម្រង់មួយចំនួន៖ ភូមិសាស្ត្រ ភាសា សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ភេទ និងប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ហើយភាពលំអៀងជាប្រព័ន្ធទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យផលិតផល AI បន្តកើតមាន និងពង្រីកភាពលំអៀង។ អង្គការត្រូវការវិធីសាស្រ្តគិតគូរដើម្បីកាត់បន្ថយ