ហេតុអ្វីបានជាក្រុមលក់និងទីផ្សារត្រូវការក្លោដអេអេស

អ្នកដឹកនាំទីផ្សារនិងការលក់គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ផ្នែកទីផ្សារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មលម្អិតការផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួននិងបង្កើតភាពខុសគ្នារបស់វា។ ទីផ្សារក៏បង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលនិងបង្កើតការនាំមុខឬអនាគត។ នៅក្នុងការប្រគុំតន្ត្រីក្រុមលក់ផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិស័យទៅអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់។ មុខងារនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះជោគជ័យទូទៅនៃអាជីវកម្ម។ ដែលបានផ្តល់ឱ្យផលប៉ះពាល់ការលក់និងទីផ្សារមាននៅលើ