ហេតុអ្វីបានជាការលក់និងទីផ្សារគួរតែមើលទៅហួសពីប្រពៃណី CRM

នៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែមានលក្ខណៈមិនពិតជាមួយនឹងការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា - បណ្តាញសង្គមការជជែកតាមវីដេអូជាដើមឱកាសមួយបានបង្ហាញខ្លួនវាតាមរបៀបពិត។ គំនិតមួយដែលធ្លាប់មានលក្ខណៈធម្មជាតិវិចារណញាណនិងមានច្រើនគួរសមដូចជាការគិតគូរមួយត្រូវបានគេប្តូរទៅជាពេលវេលាដែលមិនអំណោយផលនិងថ្លៃជាងមុនក្នុងការសម្របខ្លួន។ រាងកាយទទួលបាននៅចំពោះមុខមនុស្សដែលអ្នកចង់កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយ។ វាហាក់ដូចជាសញ្ញាណជាក់ស្តែងមួយប៉ុន្តែការពិត