របៀបដែលអ្នកទីផ្សារខាងក្រៅទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសចិន

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញទាក់ទាញនិងភ្ជាប់ឌីជីថលបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែខណៈដែលពិភពលោកនៅតែបន្តភ្ជាប់គ្នាស្ទើរតែទាំងអស់នោះឱកាសនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចនឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ។ ថ្មីៗនេះ App Annie បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះទូរស័ព្ទចល័តដែលបញ្ជាក់ពីប្រទេសចិនថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមកត្តាជំរុញធំបំផុតនៃកំណើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងហាងកម្មវិធី។ ជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាល Cyberpace នៃប្រទេសចិនបានចេញបញ្ជាថាហាងលក់ទំនិញត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាល