តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើការវិភាគដំណើររបស់អតិថិជនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតទីផ្សារតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទីផ្សារបង្កើតតម្រូវការរបស់អ្នកប្រកបដោយជោគជ័យអ្នកត្រូវការភាពមើលឃើញគ្រប់ជំហាននៃដំណើររបស់អតិថិជននិងមធ្យោបាយដើម្បីតាមដាននិងវិភាគទិន្នន័យរបស់ពួកគេដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលជំរុញពួកគេនៅពេលនេះនិងទៅអនាគត។ តើ​អ្នក​ធ្វើ​វា​ដោយ​របៀបណា? សំណាងល្អការវិភាគដំណើររបស់អតិថិជនផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះលំនាំនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនារបស់អ្នកពេញមួយដំណើររបស់អតិថិជនទាំងមូល។ ការយល់ដឹងទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតបទពិសោធន៍អតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើងដែលជំរុញអ្នកទស្សនាឱ្យទៅដល់