និន្នាការនេះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវដឹងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកមើលវាច្បាស់ណាស់ថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសង្គម។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ Allied Market ទំហំទីផ្សារកម្មវិធីសកលបានឈានដល់ ១០៦,២៧ ​​ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៨ ហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងឈានដល់ ៤០៧,៣១ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៦ ។ នៅពេលទីផ្សារទូរស័ព្ទនៅតែបន្តរីកចម្រើនសារៈសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមអតិថិជនរបស់ពួកគេជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទនឹងកាន់តែខ្ពស់។ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនៃ