ដំណោះស្រាយទីផ្សារអនឡាញចំនួន ៥ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤

ការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំថ្មីតែងតែនាំមកជាមួយនូវផែនការទីផ្សារថវិកានិងភាពរំជើបរំជួលឡើងវិញអំពីឱកាសដែលកំពុងរង់ចាំអាជីវកម្មណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកសក្តានុពលពិតជាអាចមានលើសលប់។ សំណាងយើងមានយោបល់មួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបង្កើនម៉ាកនិងអនឡាញរបស់អ្នកនៅឆ្នាំ ២០១៤។ នេះគឺជាដំណោះស្រាយទីផ្សារអនឡាញចំនួន ៥ ដើម្បីអនុម័តនៅថ្ងៃនេះ៖