14 ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការកែលម្អលទ្ធផលស្វែងរកសរីរាង្គរបស់អ្នកនៅលើហ្គូហ្គោល

មួយនៃតម្រូវការជាមូលដ្ឋានបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្ត SEO ដែលឈ្នះគឺការកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់ស្វែងរកសរីរាង្គហ្គូហ្គលរបស់អ្នក។ ទោះបីជាការពិតដែលថាហ្គូហ្គលឥតឈប់ឈរវិធីដោះស្រាយម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ពួកគេក៏ដោយក៏មានការអនុវត្តល្អ ៗ ជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមកែលម្អវាដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង ១០ នៅលើទំព័រមួយហើយធានាថាអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមវត្ថុដំបូងដែលអតិថិជនសក្តានុពលបានឃើញ។ នៅពេលប្រើការស្វែងរកហ្គូហ្គល។ កំណត់បញ្ជីពាក្យគន្លឹះ