ទីផ្សារឥទ្ធិពល: ប្រវត្តិសាស្រ្តការវិវត្តន៍និងអនាគត

ឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖ នោះជារឿងពិតមែនទេ? ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្លាយជាវិធីសាស្រ្តល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅឆ្នាំ ២០០៤ យើងភាគច្រើនមិនអាចនឹកស្មានដល់ជីវិតរបស់យើងដោយគ្មានវានោះទេ។ រឿងមួយដែលបណ្តាញសង្គមបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងល្អប្រសើរនោះគឺថាវាបានធ្វើឱ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្លាយជាអ្នកល្បីល្បាញឬយ៉ាងហោចណាស់ល្បី។ រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្សែភាពយន្តទស្សនាវដ្តីនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដើម្បីប្រាប់យើងថាអ្នកណាល្បី។