សារៈសំខាន់នៃលទ្ធភាពលក់

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានៃការលក់ត្រូវបានបង្ហាញថាអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបាន ៦៦% ក្រុមហ៊ុន ៩៣% មិនទាន់បានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់លទ្ធភាពលក់ទេ។ នេះច្រើនតែកើតឡើងដោយសារតែជំនឿមិនត្រឹមត្រូវនៃការលក់មានតំលៃថ្លៃស្មុគស្មាញក្នុងការដាក់ពង្រាយនិងមានអត្រាស្មុំកូនទាប។ មុនពេលមុជចូលទៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃវេទិកាលទ្ធភាពនៃការលក់និងអ្វីដែលវាធ្វើសូមចាប់ផ្តើមចូលទៅក្នុងអ្វីដែលជាលទ្ធភាពនៃការលក់ហើយហេតុអ្វីវាសំខាន់។ តើអ្វីទៅជាលទ្ធភាពនៃការលក់? នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Forrester Consulting ។