ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គូហ្គល ៥ ដែលនឹងមិនបំភ័យអ្នក

Google Analytics អាចជាការបំភិតបំភ័យដល់អ្នកទីផ្សារជាច្រើន។ ឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើការសម្រេចចិត្តជំរុញទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ផ្នែកទីផ្សាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីកន្លែងណាទេ។ Google Analytics គឺជាឧបករណ៍ថាមពលសម្រាប់អ្នកវិភាគដែលមានគំនិតវិភាគប៉ុន្តែអាចមានភាពងាយស្រួលជាងយើងដឹង។ នៅពេលចាប់ផ្តើមនៅលើ Google Analytics រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបំបែកការវិភាគរបស់អ្នកទៅជាផ្នែកដែលខាំ។ បង្កើត